Kleine lettertjes

Hieronder mijn ‘kleine lettertjes’. Dit zijn de voorwaarden die bij elk werk of werk op commissie horen. Hieronder leg ik in 13 puntjes hopelijk zo leesbaar mogelijk en niet uitputtend mijn (deels wettelijke) algemene voorwaarden uit.

Deze ontvang je in pdf bij een offerte.

Ik vraag je vriendelijk dit document goed door te lezen en mocht je vragen hebben, kun je contact opnemen via email of 06-52075228 WhatsApp.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf Jills Art bedoeld, ingeschreven bij de kamer van koophandel met nummer 81410786, te Apeldoorn.

Notitie: Ik geloof dat iedereen de klanten krijgt die hij/zij verdient. Daarom zijn mijn kleine lettertjes open opgesteld, zodat ik open en met liefde mijn werk kan maken. Ik wil oprecht alleen maar klanten die graag mijn kunst kopen en deze met liefde betalen.

1. Geldigheid algemene voorwaarden (wettelijk)

1.1 Deze kleine lettertjes zijn geldig voor alle opdrachten die ik uitvoer, verkochte prints of andere producten waar mijn werk op staat afgebeeld en de offertes die ik uitbreng.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas geldig, als deze schriftelijk door mij overeengekomen en zijn vastgelegd via mail.

1.3 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld op grond van de wet of door vernietiging, dan blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden wel immer geldig. We zullen dan overleggen over een nieuwe bepaling, die de ongeldige bepaling vervangt. We sluiten dan altijd aan bij het doel van de voorwaarde.

2. Prijzen en (aan)betaling

2.1 Ik communiceer mijn prijzen via e-mail of WhatsApp.

2.2 Na we de prijs zijn overeengekomen, volgt een opdrachtformulier en een offerte met mijn kleine lettertjes, zodat beide partijen helder hebben wat we van elkaar verwachten en er geen misverstanden zijn. Mijn prijzen zijn inclusief 9% btw voor de werken, exclusief scankosten, tenzij van tevoren anders afgesproken.

2.2.1 Scan (hoogwaardig opblaasbaar digitaal bestand van het werk) is voor meerprijs (11%) te koop.

2.5 Aanbetaling – Bij het aannemen van de opdracht stuur ik een factuur met een aanbetaling van € 250 of 50% van de afgesproken prijs.

2.6 Ruim twee weken voor het verzenden of brengen van het werk, ontvang je van mij een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.

2.7 Het werk wordt jouw volledige eigendom als je het volledige bedrag van de factuur aan mij hebt betaald, tenzij anders overeengekomen.

3. Wanneer is de opdracht definitief

3.1 Voor een schilderij of tekening in opdracht ontvang je van mij een vrijblijvende offerte. Deze is maximaal 30 dagen geldig.

De opdracht is definitief aangenomen als je:

  1. akkoord hebt gegeven op mijn offerte
  2. toestemming van de fotograaf van het referentiemateriaal is geregeld
  3. ik de opdracht heb bevestigd
  4. overeenstemming is bereikt over de leveringsdatum
  5. de aanbetaling is voldaan

3.2 Mijn ‘Kleine lettertjes’ vormen een onlosmakelijk deel van de opdracht/overeenkomst.

4. Reserveren mijn tijd

Na ontvangst van de aanbetaling en mijn bevestiging van de opdracht wordt de aflevertermijn afgestemd en mijn tijd gereserveerd. Op hetzelfde moment zijn wij overeengekomen wanneer het werk gereed is.

5. Tijd en referentiemateriaal

5.1 Voor tekeningen tot A3 geldt een minimale termijn van twee weken. Grotere werken kosten meer tijd.

5.2 Voor schilderijen tot A3 geldt een minimale termijn van 2 volle kalendermaanden. Grotere werken kosten meer tijd.

5.3 Op elke foto die kan dienen als referentiemateriaal, rust van rechtswege copyright van de fotograaf. Professioneel of niet. Dit betekent dat ik de foto zonder toestemming van de originele fotograaf absoluut niet mag gebruiken als basis voor jouw werk.

5.4 De foto die je aanlevert moet dus volledig vrij om te gebruiken, door dit ter harte te nemen mag ik aannemen dat je daarvoor hebt gezorgd en dat hier nooit problemen uit zullen voortvloeien.

OLIEVERFSCHILDERIJEN

6. Alleen voor olieverfschilderijen – Vernissen

6.1 Minimaal 12 maanden nadat een olieverfschilderij gereed is, is het nodig deze te voorzien van een vernislaag. Omdat een vernislaag bijzonder precair werk is, wil ik dit zelf doen. Zie punt 6.4. Deze laag beschermt het werk en kan niet eerder aangebracht worden omdat de verf moet helen. De olie zal tot 12 maanden nadat de laatste laag is aangebracht nog gaan zetten, helen en werken. Eerder vernissen zorgt dat de verf ‘stikt’ en geeft allerlei ongewenste resultaten, zoals wolken, verklevingen, etc.

6.2 Verzendkosten voor het over en weer sturen van het werk, en de kosten voor de vernislaag betaal ik.

6.3 Voor het veilig verzenden, raad ik je van harte aan de verpakking te bewaren waarin ik het heb verzonden. Dat scheelt zoeken naar goed & geschikt verzendmateriaal.

6.4 Mocht je toch besluiten het werk zelf te (laten) vernissen, ben ik in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan!

BEDENKTERMIJN

7. Bedenktermijn

7.1 Als je mij de opdracht geeft een werk te maken, dan heb je recht om je kosteloos te bedenken tot de dag ik aan de opdracht begin.

7.2 Indien je je hebt bedacht en geen opdracht door mij wil laten uitvoeren, mag je mij een berichtje sturen en annuleer ik, zonder verdere vragen, onze overeenkomst.

7.3 Indien je dan hebt aanbetaald, ontvang van mij jouw geld binnen 1 week netjes teruggestort. Heb ik al voorwerk gedaan of inkopen heb gedaan, wordt er een deel, wat redelijk is en in verhouding van in mindering gebracht.

7.4 Bedenk je je als ik reeds aan jouw opdracht ben begonnen? Dan kan gebeuren en is helemaal niet erg, maar dan krijg je de aanbetaling niet terug, tenzij ik minder heb uitgegeven/tijd heb besteed, dan breng ik dat in mindering en krijg je het resterende bedrag terug. Hoever ik ben gekomen blijft wel mijn eigendom, want onaf werk is geen reclame.

ONTEVREDEN

7.5 Dit probeer ik te voorkomen door een duidelijk voorbeeld te sturen en tussendoor updates ter goedkeuring.

7.6 Is er, ondanks dat een dier toestemming heeft gegeven, geen gelijkenis getroffen? Dan hoef je niet te betalen/krijg je aanbetaling terug. Het werk blijft dan ook van mij.

8. Copyright – Intellectueel eigendom

8.1 Na volledige betaling van het schilderij of tekening is het jouw eigendom en mag  je bíjna alles doen met het werk. Daar zit echter één uitzondering op, vanwege copyright op het werk, wat van rechtswege bij mij ligt.

8.2 Wat mag wel van deze wet:

  • Het werk ophangen in huis en er enorm van genieten.
  • Indien er een scan is gemaakt, en je hebt deze aangeschaft> Dan mag  je van mij het werk, uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruiken om op voorwerpen, zoals een mok, muismat plaatsen. (van rechtswege mag dit niet, maar dit mag van mij wel) Uiteraard is het commercieel verhandelen ervan uitdrukkelijk niet toegestaan.
  • Een foto van jouw schilderij/tekening mag je op het internet via bijvoorbeeld sociale media delen of via een mail sturen aan kennissen en vrienden, indien mijn naam als uitvoerende artiest en eigenaar van copyright wordt vermeld. Een © met mijn (bedrijfs)naam is voldoende.

8.3 Wat mag niet van copyright:

Door copyright mag je het werk niet zomaar zonder mijn toestemming kopiëren en/of afbeeldingen ervan maken en deze verspreiden. Dit staat los van of je daar geld mee verdient of niet. Welke situaties zijn dat?

  • Het decoreren van voorwerpen, zoals bijvoorbeeld mokken, T-shirts of andere zaken en deze verkopen. (Uitsluitend voor eigen gebruik, vind ik prima)
  • Afbeeldingen van het schilderij gebruiken voor folders, flyers ansichtkaarten of andere communicatie uitingen.

8.4 Wil je wel een kopie of afbeelding van het schilderij maken en gebruiken? Of twijfel of je dit mag doen? Bel me dan even, dan hebben we het er even over. Copyright is wel even de moeite waard om even in te duiken, zoekmachines zijn je vriend!

8.5 Mocht blijken dat er gehandeld is met kwade intenties zal ik de autoriteiten hierover inlichten en de gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van degene die dat recht heeft aangetast. P.s. dit laat ik niet gaan.

9. Portfolio en sociale media

9.1 Ik wil (de progressie van) het schilderij/de tekening gebruiken op mijn (online) portfolio en gebruiken voor promotiedoeleinden en in andere producten gebruiken, tenzij anders overeengekomen. Bijvoorbeeld bij een cadeau, dan doe ik dat uiteraard niet. Wat ook kan, is als bijvoorbeeld een portret te persoonlijk voor je is. In dat geval leggen we vast, dat ik het werk daarvoor niet gebruik.

10. Aandachtspunten ophangen schilderij of tekening

10.1.1 Ik lever de schilderijen met een baklijst in jouw gewenste kleur en ophangsysteem, tekeningen ingelijst met passe-partout. Je kunt het werk dus direct ophangen.

10.1.2. Ik adviseer je mijn werken met de nodige zorg en aandacht op te hangen en ook voorzichtig te zijn bij het verplaatsen.

10.2 Als je kinderen en/of dieren hebt, dan is het verstandig om deze op een kind- of diervriendelijke hoogte op te hangen.

10.3 Ik lijst het in met een mooi passe-partout om de tekening de ruimte te geven, tenzij anders afgesproken.

10.4 Olieverfschilderijen beschilder ik ook de buitenste rand, ik lever het bevestigd in een basis baklijst met een ophangsysteem waardoor je het direct op kan hangen.

10.5 Olieverf en tekeningen in de volle zon hangen raad ik stellig af, omdat het problemen zal geven met de kleurvastheid. Ik gebruik de beste pigmenten die verkrijgbaar zijn, maar in de volle zon hangen is voor elk pigment te zwaar, hoe goed deze ook is. Dit proces is duidelijk zichtbaar en ik ben niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

10.6 Ook het UV bestendige vernis, zal op termijn de kleuren laten verschieten, dus ook dan, niet in de volle zon hangen.

12. Aansprakelijkheid, het nogal officiële verhaal wat in de kleine lettertjes moet staan

12.1 Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit de overeenkomst of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs.

12.2 In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekeraar in het betreffende geval. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

12.3 Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.

12.4 Voordat je mij aansprakelijk stelt moet je mij eerst een schriftelijk een bericht sturen (noemt men een ingebrekestelling) waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je ontevreden bent of de reden dat je mij aansprakelijk wilt stellen en waarvoor. In het bericht moet je mij dan een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken en/of op te heffen.

13. Bewaren persoonsgegevens

13.1 Ik zal de noodzakelijke persoonsgegevens, zoals naam, woonadres, emailadres en telefoonnummer uitsluitend gebruiken voor het verwerken van de administratie en de opdracht.

13.2 Hierbij beloof ik schriftelijk dat ik jouw gegevens nooit aan derden zal verstrekken.

Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Tikfouten zijn voorbehouden en ik heb het recht mijn voorwaarden ten allen tijden te wijzigen.

Nou, het lange en saaie verhaal is eindelijk uit! Sorry voor de droge stof, het is helaas in de nieuwe tijd allemaal nodig om alles vast te leggen, maar ik vertrouw erop dat we een leuke tijd zullen hebben met elkaar. (-:

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en een resultaat waar je heel gelukkig mee bent!

Bedankt voor het mij gunnen van een opdracht/of aankoop van een werk. Dankzij jou kan ik dit superleuke werk doen! Hartelijke groeten, Jill van de Wetering-Rietman

www.jillsart.nl | jill @ jillsart.nl | +31(0)6-52075228 | Apeldoorn – NL